Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.8: TE-756 Informatívna správa – Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től

Uznesenie 838/2020: Uznesenie k Informatívnej správe o Obnovení školského vyučovania od 01.06.2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o Obnovení školského vyučovania od 01. 06. 2020.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0