Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 15.1: TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás

Uznesenie 839/2020: Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A / schvaľuje
udeliť výnimku a prideliť náhradný 2 izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 10/3
v Komárne pre Mgr. C. K., trvalým pobytom
945 01 Komárno, s tým, že menovaná odovzdá byt na adrese
Gombaiho ul. 12 v Komárne a zmluva o nájme bytu na adrese Ul. gen. Klapku 10/3
v Komárne bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní
bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015 na dobu neurčitú,
B / žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť prevzatie bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0