Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 15.2: TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás

Uznesenie 840/2020: Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A / schvaľuje
prideliť 2 izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/16 v Komárne pre R. H.,
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým,
že zmluva o nájme bytu bude zatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 v znení
VZN 10/2015 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú 1 rok,
B / žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0