Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 11: Správa Miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava–Devín.

Uznesenie 110/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

berie na vedomie správu z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Devín bez pripomienok.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0