Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2020
Bod č. 12: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Uznesenie 111/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín  bez pripomienok.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Němec, Prieložný, Šubová

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0