Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 16: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Uznesenie 844/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ neschvaľuje
začatie obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno pre
Urbanistický obvod (UO) 4, regulačné bloky (RB) 4.02, 4.03, 4.06, 4.08,
4.10, funkcia „Územie záhrad a záhradkárskych osád“ nasledovne:
- Zvýšenie maximálnej zastavanej plochy záhradných chatiek v ochrannom pásme
II.stupňa vodných zdrojov z pôvodných 35 m2 na 70 m2.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0