Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 16: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Uznesenie 845/2020: Uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
začatie obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno pre
Urbanistický obvod (UO) 26, regulačný blok (RB) 26.58, funkcia H2- Územie
výrobných aktivít priemyselnej výroby nasledovne:
- zvýšenie percenta zastavanosti z pôvodných 30% na 60% a zníženie plochy
zelene z pôvodných 45% na 20%
za podmienku:
– náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno
v zmysle §19 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov hradia žiadatelia, ktorých výhradná
potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN,
B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
– uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných prostriedkov medzi Mestom
Komárno a žiadateľmi Zmien a doplnkov ÚPN,
C/ žiada
Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno
- zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna v zmysle
bodu A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: do 31. 12. 2020
Zodpovedný: prednosta MsÚ.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 41:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV: 25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 16
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽALO SA : 10
NEHLASOVALO : 0

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0