Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.1: TE-577_2020_Jozef Bokros_OZ

Uznesenie 846/2020: Uznesenie k predaju pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 10168/34 o výmere 180
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom č.
50550268-66/2019 zo dňa 24.10.2019 z parcely reg. „C“ č. 10168/33 o výmere 986
m2 a z parcely reg. „C“ č. 10171 o výmere 168 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
vedenej na LV č.6434 v k. ú. Komárno pre J. B., rodeného B., trvalým pobytom 945
01 Komárno a pre manželku M. B., rodenú H., trvalým pobytom 945 01 Komárno,
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 768/2020
zo dňa 21.mája 2020, zverejnený dňa 27.05.2020 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia a ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 10168/34 o výmere 180 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej geometrickým plánom č.
50550268-66/2019 zo dňa 24.10.2019 z parcely reg. „C“ č. 10168/33 o výmere
986 m2 a z parcely reg. „C“ č. 10171 o výmere 168 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, vedenej na LV č.6434 v k. ú. Komárno
pre J. B., rodeného B., trvalým pobytom 945 01 Komárno a pre manželku M. B.,
rodenú H., trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, za účelom vytvorenia ochrannej izolačnej zelene od priemyselného
areálu, nakoľko žiadaný pozemok sa nachádza vedľa pozemku parc. reg. „C“ č.
10185/11, o výmere 339 m2, záhrada, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov,
2. kúpnu cenu pozemku za 100% z BDÚ, t.j. 30,10 eur/m2, celkom 5.418,00 eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci

C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0