Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.2: TE-683_2020_Henrich Táncos_OZ

Uznesenie 847/2020: Uznesenie k predaju pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 9614/58 o výmere 69
m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vytvorenej geometrickým plánom č.
36539651-102/2020 zo dňa 04.02.2020 z parcely reg. „C“ č. 9614/1 o výmere
17064 m2, trvalý trávnatý porast, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre H. T.,
rodeného T., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 774/2020 dňa 21.05.2020, zverejnený dňa
27.05.2020 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá
aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- predaj pozemku, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 9614/58 o výmere 69 m2, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, vytvorenej geometrickým plánom č. 36539651-
102/2020 zo dňa 04.02.2020 z parcely reg. „C“ č. 9614/1 o výmere 17064 m2, trvalý
trávnatý porast, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre H. T., rodeného T., s
trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti - parcely č. 9695/1, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve žiadateľa a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na
samostatné využívanie alebo predaj iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ za 24,40 eur/m2, celkom 1.683,60 eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0