Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.3: TE-678_2020_IMT, s.r.o._OZ

Uznesenie 848/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, novovytvorenej parc. registra „C“ č. 988/11 o výmere
874 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 13/2020, vyhotoviteľ
TRIGONS s.r.o. zo dňa 13.3.2020, z parcely registra „C“ č. 988/1 o výmere 49512 m2,
ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre IMT, spol. s r.o.,
IČO: 31 432 557, so sídlom Hradná 6/188, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 938/N, bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 770/2020 dňa
21.05.2020, zverejnený dňa 27.05.2020 na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s 9a ods.8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj pozemku, novovytvorenej parc. registra „C“ č. 988/11 o výmere 874 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 13/2020, vyhotoviteľ TRIGONS
s.r.o. zo dňa 13.3.2020, z parcely registra „C“ č. 988/1 o výmere 49512 m2, ostatná
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre IMT, spol. s r.o., IČO: 31 432
557, so sídlom Hradná 6/188, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 938/N, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uprostred žiadaného pozemku sa
nachádza nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa, a predmet žiadosti z hľadiska jeho
dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám
2. kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom
č. 40/2020, vypracovaným Ing. Alenou Šagátovou, vo výške 33.300,00 eur
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0