Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.4: TE-679_2020_Polák Tomáš_OZ

Uznesenie 849/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7054/4 o výmere
127 m2, orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-75/2020 zo dňa
11.2.2020, z parcely reg. „C“ č. 7054/3 o výmere 547 m², orná pôda, vedenej na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre T. P., rodeného P., a manželku K. P., rodenú S.,
obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 771/2020 dňa 21.05.2020, zverejnený dňa 27.05.2020
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7054/4 o výmere 127 m2,
orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-75/2020 zo dňa
11.2.2020, z parcely reg. „C“ č. 7054/3 o výmere 547 m², orná pôda, vedenej na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre T. P., rodeného P., a manželku K. P., rodenú S.,
obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko pozemok sa nachádza vedľa záhradného domčeka a záhrady, parc. reg.
„C“ č. 7057/47,40 a pozemok, ktorý je predmetom kúpy by chceli užívať ako
prístup do záhrady z hlavnej cestnej komunikácie. Žiadaný pozemok udržiavajú
a vyčistili ho na vlastné náklady.
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 36,40 eur/m2, celkom 4.622,80 eur,
za nasledovnej podmienky:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0