Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.5: TE-680_2020_Jakab Zsolt_OZ

Uznesenie 850/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7054/5 o výmere
20 m2, orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-75/2020 z parcely
reg. „C“ č. 7054/3 o výmere 547 m², orná pôda, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre Zs. J., rodeného J., a manželku Zs. J., rodenú Š., obaja trvalým
pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 772/2020 dňa 21.05.2020, zverejnený dňa 27.05.2020 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia
MZ, v súlade s 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7054/5 o výmere 20 m2,
orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-75/2020 z parcely reg.
„C“ č. 7054/3 o výmere 547 m², orná pôda, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno
pre Zs. J., rodeného J., a manželku Zs. J., rodenú Š., obaja trvalým pobytom 945
01 Komárno ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa
nachádza vedľa záhradného domčeka a záhrady, parc. reg. „C“ č. 7057/49,41
a pozemok, ktorý je predmetom kúpy by chceli užívať ako prístup do záhrady
z hlavnej cestnej komunikácie. Žiadaný pozemok udržiavajú a vyčistili ho na
vlastné náklady.
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 36,40 eur/m2, celkom 728,00 eur,
za nasledovnej podmienky:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0