Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.6: TE-686_2020_Kočkovičová Lucia_OZ

Uznesenie 851/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, diel č. 1 k parc. reg. „C“ č. 9644/2 o výmere 51 m2,
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-38/2020 z parc.
reg. „C“ č. 9643/1 o výmere 3289 m2, zastavaná plocha a diel č. 2 k parc. reg. „C“ č.
9644/2 o výmere 35 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-38/2020 z parc. reg. „C“ č. 9645 o výmere 2033 m2 ostatná plocha, obe
vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre L. K., rodenú K., s trvalým pobytom 945
01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
775/2020 dňa 21.05.2020, zverejnený dňa 27.05.2020 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade
s 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaj pozemku, diel č. 1 k parc. reg. „C“ č. 9644/2 o výmere 51 m2, zastavaná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-38/2020 z parc. reg. „C“ č.
9643/1 o výmere 3289 m2, zastavaná plocha a diel č. 2 k parc. reg. „C“ č. 9644/2
o výmere 35 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-
38/2020 z parc. reg. „C“ č. 9645 o výmere 2033 m2 ostatná plocha, obe vedené na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre L. K., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok je priľahlý k
pozemku parc. reg. „C“ č. 9644/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky.
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 24,40 eur/m2, po zaokrúhlení celkom
2.098,00 eur,
za nasledovnej podmienky:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0