Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.7: TE-682_2020 Terézia Bereczová_OZ

Uznesenie 852/2020: Uznesenie k predaju pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemkov, parciel reg „C“ č.7756/3 vo výmere 252 m2, zastavaná
plocha, a reg „C“ č. 7757/2 vo výmere 18 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č.
6434 v k.ú. Komárno, pre T. B., rodenú T., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 773/2020 dňa
21.05.2020, zverejnený dňa 27. mája 2020 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaj pozemkov, parciel reg „C“ č.7756/3 vo výmere 252 m2, zastavaná plocha,
a reg „C“ č. 7757/2 vo výmere 18 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434
v k.ú. Komárno, pre T. B., rodenú T., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že pozemky užíva od roku
1965, pravidelne platí za ne daň z nehnuteľností a na parcele reg. „C“ č. 9678 sa
nachádza záhradná chata v jej vlastníctve.
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 100% BDÚ t.j. 49,30 eur/m2, celkom
13 311,00 eur,
za nasledovných podmienok:
- nájomca uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 1 996,65 eur,
z titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0