Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.8: TE-715_2020_Agroprova s.r.o._OZ

Uznesenie 853/2020: Uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer prenájmu pozemkov
Kataster
Typ
registra
Číslo
parcely
Druh
pozemku LV
Výmera
spolu m2
Výmera vo
vl. mesta
m2
Komárno E 5082 orná pôda 9218 26248 13124
Komárno E 5091 orná pôda 7398 6564 1641
Komárno E 5092 orná pôda 6434 6564 6564
Komárno E 5097 orná pôda 6434 4377 4377
Komárno E 5100 orná pôda 9221 6567 3283,5
Komárno E 5112 orná pôda 7796 13300 6650
Komárno E 5114 orná pôda 6434 6564 6564
Komárno E 5118 orná pôda 9217 12923 6461,5
Komárno E 5119/1 orná pôda 6434 6460 6460
Komárno E 5124 orná pôda 9216 6564 3282
Komárno E 5131 orná pôda 6434 26259 26259
Komárno E 5132 orná pôda 6434 6564 6564
Komárno E 5135 orná pôda 6434 13128 13128
Komárno E 5136 orná pôda 6434 13915 13915
Komárno E 5140 orná pôda 9219 6564 4376
Komárno E 5159 orná pôda 6434 7175 7175
Komárno E 5377 orná pôda 9224 7704 963
Komárno E 5384 orná pôda 9223 5733 1433,25
Komárno E 5447 orná pôda 9226 4230 2115
Komárno E 5591 orná pôda 9222 8323 4161,5
Komárno E 5676 orná pôda 9225 2859 774,31
198585 139271,06
pre spoločnosť AGROPROVA s.r.o; IČO 36 534 684, so sídlom Mederčská 81,
945 01 Komárno na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko spoločnosť dlhodobo investovala do zvýšenia
kvality predmetných pozemkov, pozemky permanentne obhospodarovala a je
výrazným zamestnávateľom, výrobcom a dodávateľom poľnohospodárskych
produktov v našom regióne, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 779/2020 zo dňa 21. mája 2020 a zverejnený dňa 27. mája 2020
na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov:
Kataster
Typ
registra
Číslo
parcely
Druh
pozemku LV
Výmera
spolu m2
Výmera vo
vl. mesta
m2
Komárno E 5082 orná pôda 9218 26248 13124
Komárno E 5091 orná pôda 7398 6564 1641
Komárno E 5092 orná pôda 6434 6564 6564
Komárno E 5097 orná pôda 6434 4377 4377
Komárno E 5100 orná pôda 9221 6567 3283,5
Komárno E 5112 orná pôda 7796 13300 6650
Komárno E 5114 orná pôda 6434 6564 6564
Komárno E 5118 orná pôda 9217 12923 6461,5
Komárno E 5119/1 orná pôda 6434 6460 6460
Komárno E 5124 orná pôda 9216 6564 3282
Komárno E 5131 orná pôda 6434 26259 26259
Komárno E 5132 orná pôda 6434 6564 6564
Komárno E 5135 orná pôda 6434 13128 13128
Komárno E 5136 orná pôda 6434 13915 13915
Komárno E 5140 orná pôda 9219 6564 4376
Komárno E 5159 orná pôda 6434 7175 7175
Komárno E 5377 orná pôda 9224 7704 963
Komárno E 5384 orná pôda 9223 5733 1433,25
Komárno E 5447 orná pôda 9226 4230 2115
Komárno E 5591 orná pôda 9222 8323 4161,5
Komárno E 5676 orná pôda 9225 2859 774,31
198585 139271,06
v celkovej výmere 139271,06 m2 pre účely poľnohospodárskej výroby pre
AGROPROVA s.r.o., IČO 36 534 684, so sídlom Mederčská 81, 945 01 Komárno
na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko spoločnosť dlhodobo investovala do zvýšenia kvality predmetných
pozemkov, pozemky permanentne obhospodarovala a je výrazným zamestnávateľom,
výrobcom a dodávateľom poľnohospodárskych produktov v našom regióne
za nasledovných podmienok:
- nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
- nájomca sa zaviaže, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
- na prenajatých pozemkoch je neprípustné prihnojovanie hnojovicou ošípaných
- nájomca uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 5 676,00
eur, z titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez
právneho titulu,

2. nájomné za 1ha prenajatých pozemkov vo výške 203,80 (103,80 eur priemerná
výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy za rok 2019+100,00 eur)
eur/ha/rok, t. j. 2838,00 eur/rok,
3. výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú každoročne k
30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne
územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0