Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.10: TE-761_2020_Ladislav Horváth_predaj

Uznesenie 855/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 6538/3 o výmere
23 m2, zastavaná plocha, podľa priloženého geometrického plánu č. 18/2020 zo
dňa 20.03.2020, vyhotoviteľ: ALFYGEO, IČO: 33779571 z parcely reg. „C“ č. 6538
o výmere 130 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, číslo
overenia 265/2020 zo dňa 31.03.2020 pre RSDr. L. H., rodeného H., a manželku
A. H., rodenú B., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania právneho vzťahu k pozemku pod
garážou bez súpisného čísla vo vlastníctve žiadateľa.
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom po zaokrúhlení 869,00
eur,
za nasledovných podmienok:
- žiadateľ uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 261,00 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu,
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0