Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.11: TE-762_2020_Nagy Peter_predaj

Uznesenie 856/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 6538/4 o výmere
21 m2, zastavaná plocha, podľa priloženého geometrického plánu č. 18/2020,
vyhotoviteľ: ALFYGEO, IČO: 33779571, z parcely reg. „C“ č. 6538 o výmere 130
m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, číslo overenia
265/2020 zo dňa 31.03.2020, pre Mgr. P. N., rodeného N., trvalým pobytom 811 05
Bratislava a manželku Mgr. L. N., rodenú K., trvalým pobytom 945 01 Komárno,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania právneho vzťahu k
pozemku pod garážou bez súpisného čísla vo vlastníctve žiadateľa,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom po zaokrúhlení 794,00
eur,
za nasledovných podmienok:
- žiadateľ uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 238,00 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0