Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.12: TE-763_2020_Čižmár Ján_predaj

Uznesenie 857/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 6538/5 o výmere
21 m2, zastavaná plocha, podľa priloženého geometrického plánu č. 18/2020,
vyhotoviteľ: ALFYGEO, IČO: 33779571 z parcely reg. „C“ č. 6538 o výmere 130 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, číslo overenia 265/2020
zo dňa 31.03.2020, pre J. Č., rodeného Č., a manželku A. Č., rodenú K., obaja s
trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodu vysporiadania právneho vzťahu k pozemku pod garážou bez súpisného
čísla vo vlastníctve žiadateľa,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom po zaokrúhlení
794,00 eur,
za nasledovných podmienok:
- žiadateľ uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 238,00 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0