Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.15: TE-665_2020 Šimon-predaj pozemku

Uznesenie 860/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7757/18 o výmere
28 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-490/2019
z parcely reg. „C“ č. 7757/1 o výmere 3982 m², zastavané plochy a nádvoria,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. P. Š., rodeného Š., trvalým
pobytom 945 01 Komárno ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko
pozemok sa nachádza vedľa jeho rodinného domu na parc. č. 7715 a pozemku
na parc. č.7716/1,2,3,4 a pozemok, ktorý je predmetom kúpy by chcel pričleniť
k pozemkom v jeho vlastníctve
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 49,30 eur/m2, celkom 1 380,40 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja kúpnej zmluvy.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0