Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.16: TE-649_2020_IKEA_orna pôda prenajom

Uznesenie 861/2020: Uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže:
- pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, ako parc. registra „C“
č. 10245 o výmere 112 974 m2, orná pôda, pre účely poľnohospodárskej výroby
s vyvolávacou cenou 203,80 eur/ha/rok,
B/ schvaľuje
v súlade s § 9 ods.2 b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, na
prenájom parcely
- pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, ako parc. registra „C“
č. 10245 o výmere 112 974 m2, orná pôda, s dobou prenájmu 5 rokov
pre účely poľnohospodárskej výroby a podmienky OVS, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto uznesenia,
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. Ildikó Bauer, predseda
Mgr. György Batta, člen,
Dávid Kovács, člen,
Ing. Katarína Prodovszká člen,
Ing. Monika Karácsonyová člen,
D/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zverejniť oznámenie o spôsobe prenájmu nehnuteľností formou obchodnej
verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta,
na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme predmetných nehnuteľností na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0