Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.17: TE-766_2020_Bajza_predaj pozemkov

Uznesenie 862/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm.
a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
nehnuteľností:
- parcely registra „C“ č. 10220 o výmere 8318 m2, TTP, parc. reg. „C“ č. 10217
o výmere 2429 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 10218 o výmere
565 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,
formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku
č. 08/2020, vyhotoveného Ing. Alexandrom Kubišom, znalcom v odbore stavebníctvo
vo výške 242.000,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
B/ schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností:
- parcely registra „C“ č. 10220 o výmere 8318 m2, TTP, parc. reg. „C“ č. 10217
o výmere 2429 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 10218 o výmere
565 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia.
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
MUDr. Anton Marek, predseda,
Ing. Zoltán Bujna, člen,
Mgr. Magdaléna Tárnok, člen,
Beáta Kmeťová, člen,
Mária Bakoš Vitál, člen,
D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
3. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0