Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.18: TE-765_2020_OVS_býv. ATEX

Uznesenie 863/2020: Uznesenie k prenájmu nebytového priestoru

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu
nebytového priestoru s podlahovou plochou 52 m2 v budove Zichyho paláca so
súp.č.1044 na parc. registra „C“ č. 29/1, vedený na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,
formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej za také nájomné,
za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, t.j. za minimálne
nájomné vo výške 40,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu
určitú, 10 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
C/ schvaľuje
v súlade s a §9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 52 m2 v budove Zichyho
paláca so súp. č. 1044 na parc. registra „C“ č. 29/1, vedený na LV č. 6434 v k. ú.
Komárno:
- vyvolávaciu cenu za minimálne nájomné vo výške 40,- eur/m2/rok, celkom
2.080,00 eur/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním,
- prenájom na dobu určitú, 10 rokov, s 3 mesačnou výpovednou lehotou,
- zo súťaže budú vylúčení uchádzači so zámerom prevádzkovania hazardných hier
definovaných v zmysle zákona NR SR č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zábezpeku vo výške 10% z vyvolávacej ceny,
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzavretá po schválení výsledkov OVS,
- nájomca môže vykonať rekonštrukciu nebytových priestorov v súlade
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno a Pamiatkovým úradom
na vlastné náklady,
- vynaložené náklady na rekonštrukčné práce sú započítateľné s nájomným,
maximálne do výšky 2 ročného nájomného,
- nájomca predpokladanú výšku nákladov na rekonštrukčné práce a samotný rozsah
rekonštrukčných prác musí vopred odsúhlasiť s prenajímateľom,
- rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po ukončení nájomnej doby sa
stanú vlastníctvom mesta Komárno bezodplatne,
- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti a na bežné opravy a údržbu znáša
nájomca,
- nájomné je splatné v štvrťročných splátkach vopred a to do konca prvého mesiaca
príslušného štvrťroka,
- pred podpisom zmluvy o nájme, nájomca vloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo
výške trojmesačného nájomného, ktorá sa použije v prípade neuhradenia nájmu
v stanovenom termíne,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy,

- mesto zverejní svoj zámer na prenájom majetku v súlade s ust. § 9a, ods. 9 zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu
B/ tohto uznesenia,
D/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a súťažných návrhov v zmysle
bodu C/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
JUDr. Margit Keszegh, predseda
Mgr. Ildikó Bauer, člen
Mgr. Csilla Szabó, člen
Bakoš Vitál Mária, člen
Beáta Kmeťová, člen
E/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nebytových priestorov formou obchodnej
verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta,
na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu C/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu D/ tohto uznesenia,
G/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu B/ a C/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0