Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.20: TE-767_2020_Letné sezónne terasy

Uznesenie 864/2020: Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Rodinné centrum Slniečko n.o., sídlo: Vážskeho brehu 17 945 01 Komárno-Kava, IČO:
50 229 664, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, č.živn.registra:
410-29895
Sídlo: Vážskeho brehu 17 945 01 Komárno-Kava
letná terasa: Záhradnícka 16 945 01 Komárno
Z p.č.: 132/12 rozloha LT: 16,8 m2

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0