Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.21: TE-774_2020_Varga Z_predaj pozemkov

Uznesenie 865/2020: Uznesenie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
spôsob prevodu majetku obce podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm.
a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predajom nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou
cenou vo výške 327.000,00 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním:
- pozemkov, parc. reg. „C“ č. 8776/1 o výmere 18836 m2, lesný pozemok, a parc.
reg. „C“ č. 8783/1 o výmere 5451 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, vedených
na LV č. 6434,
B/ schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré tvoria prílohu č. 1
tohto uznesenia, a to najmä:
- vyvolávacia cena je 327.000,00 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
- kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje vybudovať na predmete kúpy technickú
infraštruktúru, zahrňujúcu vybudovanie prístupovej cesty kategórie C3,
chodníka, inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, požiarne hydranty, plyn,
elektrika, verejné osvetlenie, slaboprúd – vrátane prípojok k jednotlivým
objektom), a to v rozsahu stanovenej rozpočtom (výkaz výmer), ktorý ako
záväzný bude súčasťou projektovej dokumentácie predloženej stavebnému
úradu pre územné a stavebné konanie;
- kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje územné a stavebné konanie zahájiť
najneskôr do 31.12.2020,
- kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje zahájiť realizáciu technickej a dopravnej
infraštruktúry najneskôr do 31.12. 2021 a ukončiť najneskôr do 31.12.2022.
V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci mesto Komárno právo
na spätné odkúpenie za cenu výške 50% z konečnej kúpnej ceny; predávajúci
si uplatní toto právo na základe výzvy.
- kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje vyčistiť pozemky od stromov a porastov,
odpadov a zabezpečí odvoz odpadov na skládku,
- na nehnuteľnosti sa zriaďuje predkupné právo ako vecné bremeno in rem (ako
vecné právo), spočívajúce v povinnosti kupujúceho (víťaza OVS) ponúknuť
uvedené nehnuteľnosti na predaj predávajúcemu a to v prípade nedodržania
ktorýchkoľvek z podmienok uvedených v bode B/ písm. b),c),d), e) tohto
uznesenia,
- kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny
v prípade, ak nedodrží účel vymedzený v zámere spôsobu využitia predmetu
kúpy a podmienok ktorýchkoľvek z uvedených v bode v bode B/ písm.
b),c),d), e) tohto uznesenia, ktorú kupujúci výslovne považuje za primeranú
vzhľadom na hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je 918.049,00 eur, pričom

minimálna výška je stanovená najmä s ohľadom na budúci zámer, ku ktorému
sa kupujúci zaväzuje,
- na nehnuteľnosti sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie všetkých
a akýchkoľvek pohľadávok, najmä pohľadávok zo zmluvných pokút a to tak, že
záložné právo bude prvé v poradí,
- predávajúci má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody,
ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená
zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Ing. Marián Molnár, predseda
Mgr. Csilla Szabó, člen
Ing. Ján Vetter, člen
Ing. Katarína Prodovszká, člen
Beáta Kmeťová, člen
D/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači, prostredníctvom internetových
realitných portálov,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0