Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.22: TE-776_2020_Europa Capital_výpožička

Uznesenie 866/2020: Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. výpožičku časti pozemku o výmere 750 m2 z parcely registra „C“ č. 75 o celkovej
výmere 1619 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, a
parcely registra „C“ č. 84/2 o celkovej výmere 235 m2, zastavaná plocha, vedenej
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno podľa a v rozsahu priloženej situácie (1), ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia za účelom povrchovej úpravy parkovacích
miest, pre EUROPA CAPITAL, s.r.o., IČO: 52 219 712, so sídlom Korzo Bélu
Bartóka 16, Dunajská Streda 929 01, na dobu určitú, t.j. 1 mesiac odo dňa
účinnosti zmluvy o výpožičke , za nasledovných podmienok:
- oprava a úpravy povrchu predmetu výpožičky, vykonané vypožičiavateľom na
predmete zmluvy, sa po ukončení doby výpožičky stanú vlastníctvom mesta
Komárno bez finančnej náhrady; samotný rozsah prác musí byť vopred
odsúhlasený požičiavateľom resp. ním povereným správcom a práce
protokolárne odovzdané vlastníkovi nehnuteľnosti,
- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vykoná úpravu povrchu na predmete výpožičky
podľa bodu A/ písm. a) tohto uznesenia do konca doby výpožičky,
- vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy na vlastné náklady
počas celej doby výpožičky,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o výpožičke,
B/ schvaľuje
výpožičku pozemku, parcely registra „C“ č. 84/2 o celkovej výmere 235 m2, zastavaná
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa a v rozsahu priloženej situácie
(2), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, za účelom parkovania
zákazníkov hotela Európa, pre EUROPA CAPITAL, s.r.o., IČO: 52 219 712, so
sídlom Korzo Bélu Bartóka 16, Dunajská Streda 929 01, na dobu 15 rokov
s účinnosťou odo dňa ukončenia zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa bodu A/
tohto uznesenia, za nasledovných podmienok:
a) vypožičiavateľ berie na vedomie, že zmluva bude uzatvorená po splnení
podmienok Zmluvy o výpožičke, uvedených v bode A/ tohto uznesenia,
b) vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy na vlastné náklady
počas celej doby výpožičky,
c) viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia
návrhu zmluvy o výpožičke,

C/ schvaľuje
dočasné obmedzenie užívania predmetu výpožičky podľa bodu A/ tohto uznesenia,
ako súčasť parkovacieho systému prevádzkovaného v zmysle Zásad parkovania
motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno, a to počas doby
výpožičky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
D/ schvaľuje
trvalé vyňatie predmetu výpožičky uvedeného v bode B/ tohto uznesenia zo
strednodobých parkovacích plôch definovaných Zásadami parkovania motorových
vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno,
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ a B/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0