Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.23: TE-693_2020_DINIX, s.r.o._vecné bremeno

Uznesenie 867/2020: Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na diel č. 1 vo výmere 42 m2 od parc. č.
2972/3 vo výmere 2169 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno podľa
priloženého geometrického plánu č. 35046520-71/2018 s povinným: Mesto Komárno
IČO: 00 306 525, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, na zabezpečenie práva vstupu a
prechodu osobami a vjazdu a prejazdu len pre osobné motorové vozidlá, pôsobiace „in
rem“ v prospech vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 10690 v k.ú. Komárno.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 65:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV: 25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 16
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽALO SA : 7
NEHLASOVALO : 2

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0