Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.23: TE-693_2020_DINIX, s.r.o._vecné bremeno

Uznesenie 868/2020: Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú
v zásadách hospodárenia) uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na diel
č. 1 vo výmere 42 m2 od parc. č. 2972/3 vo výmere 2169 m2, ostatná plocha, vedenej
na LV č. 6434 v k. ú. Komárno podľa priloženého geometrického plánu
č. 35046520-71/2018 s povinným: Mesto Komárno IČO: 00 306 525, Nám. gen.
Klapku 1, 945 01 Komárno, na zabezpečenie práva vstupu a prechodu osobami a
vjazdu a prejazdu len pre osobné motorové vozidlá, pôsobiace „in rem“ v prospech
vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 10690 v k.ú. Komárno, za
nasledovných podmienok:
- odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú s jednorazovou odplatou
18,00 eur/m2,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena je 30 dní
odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí oprávnený
z vecného bremena,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 66:
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV: 25
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 216
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽALO SA : 8
NEHLASOVALO : 3

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0