Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.24: TE-694_2020_ZSD-ZBZOVB

Uznesenie 869/2020: Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na parcelách reg. „C“ číslo:
Parcelné
číslo
Regis
ter
KN
LV č.
Výme
ra v
m2
Druh pozemku
Katastráln
e územie
Obec Okres
6441/1 C 6434 24905
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
7029/2 C 6434 181
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
7051/292 C 6434 5005
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
7051/295 C 6434 688 Ostatná plocha Komárno Komárno Komárno
7051/296 C 6434 681
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
6410 C 6434 541
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
6424 C 6434 2104
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
6428 C 6434 8266
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
11861/1 C 6434 6094
Zastavaná plocha
a nádvorie
Komárno Komárno Komárno
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno na umiestnenie elektrického zariadenia
a rozvodov, ktoré budú realizované v rámci stavby „KO_ Komárno, Hadovce VN363,
VNK, TS, NNK“., medzi mestom Komárno, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01
Komárno, IČO:00306525, ako budúcim povinným z vecného bremena
a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo:za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,
- nakoľko na parc. reg. „C“ č. 11861/1 je plánovaná verejnoprospešná stavba -
miestna komunikácia pre novú obytnú štvrť, budúci oprávnený sa zaviaže k
súčinnosti pri realizácii tejto stavby, t.j. uloží siete spôsobom, aby pri výstavbe
komunikácie nedošlo k dodatočným vyvolaným investíciám z dôsledku potreby
vybudovania chráničiek elektrických vedení,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a zariadení geometrickým plánom,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta 3879/B ako budúcim oprávneným z vecného bremena,

 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0