Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.25: TE-696_2020_ZSD-ZBKZ_p.č.11797-14

Uznesenie 870/2020: Uznesenie k odkúpeniu časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja (uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) cca. 36 m2 z pozemku
reg. „C“ parc. č. 11797/14, o výmere 630 m2, orná pôda, vedeného na LV č. 6434 v
k. ú. Komárno pre Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku plánuje vybudovať transformačnú
stanicu v rámci stavby: „KO_ Komárno, Hadovce VN363, VNK, TS, NNK.“
2. kúpnu cenu spoluvlastníckeho podielu pozemku vo výške 1260,- eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať časť pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a budúcej kúpnej
zmluvy.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0