Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 18: TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára

Uznesenie 871/2020: Uznesenie k výberovému konaniu na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa COMORRA
SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia,
B/ schvaľuje
výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa COMORRA
SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno v nasledovnom zložení:
1. JUDr. Tamás Varga, predseda
2. MUDr. Anton Marek, člen
3. Mgr. György Batta, člen
4. Mgr. Ondrej Gajdáč, člen
5. Ing. Marián Molnár, člen
6. Ing. László Stubendek, člen
7. Ing. Bohumír Kóňa, člen
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia,
2. zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia na
úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači
a vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania,
3. o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia,
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia.
4. predložiť výsledok výberového konania Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom
ukončení výberového konania.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0