Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 19: TE-752 Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2019. évi eredményeiről

Uznesenie 872/2020: Uznesenie k Správe o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0