Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 20: TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében

Uznesenie 873/2020: Uznesenie k návrhu na prijatie rozhodnutia v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov voči PhDr. Imre Knirs, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Komárne
začatom na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 802/2020 zo dňa
21.05.2020 v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ústavný zákon“),
A/ berie na vedomie, že
PhDr. Imre Knirs, poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne, podľa zistení Komisie
pre ochranu verejného záujmu podal tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b)
ústavného zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona za rok 2019 dňa
13.05.2020, t.j. 13 dní po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona, čo bolo z jeho strany potvrdené aj v jeho písomnom vyjadrení v zmysle čl. 9
ods. 4 ústavného zákona doručenom dňa 05.06.2020,
B/ konštatuje, že
1. poslancovi PhDr. Imre Knirs bolo umožnené vyjadriť sa ku konaniu v súlade
s ustanovením článku 9 ods. 4 ústavného zákona na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 25.06.2020, čo bolo dôvodom, prečo sa ďalšie
dokazovanie v tejto veci nevykonávalo,
2. v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa
článku 9 a nasl. ústavného zákona bolo preukázané, že PhDr. Imre Knirs, poslanec
Mestského zastupiteľstva v Komárne, porušil svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7
ústavného zákona tým, že nepodal oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods.
5 písm. b) ústavného zákona za rok 2019 v lehote stanovenej v čl.7 ods. 1 ústavného
zákona, t.j. do 30.04.2020,
C/ schvaľuje
rozhodnutie podľa článku 9 ústavného zákona podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
D/ oznamuje, že
proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva v Komárne podľa bodu C/ tohto uznesenia
môže PhDr. Imre Knirs, poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne podať návrh na
jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl.
10 ods. 3 ústavného zákona,

E/ poveruje
JUDr. Tamása Vargu, predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu podpísaním
písomného rozhodnutia podľa bodu C/ tohto uznesenia a jeho doručením v súčinnosti
s Mestským úradom v Komárne poslancovi PhDr. Imre Knirsovi a primátorovi mesta
v súlade s čl. 9 ods. 5 ústavného zákona,
F/ žiada
prednostku Mestského úradu v Komárne,
aby poskytla súčinnosť predsedovi Komisie pre ochranu verejného záujmu pri plnení úloh
uvedených v bode E/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0