Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 21: TE-789 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 2020-as évben

Uznesenie 874/2020: Uznesenie k plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020. Plán zasadnutí
tvorí prílohu uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0