Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 1: Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

Uznesenie 47/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019.

Hlasovanie č. 10
Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 (berie na vedomie)
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0