Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 2: Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

Uznesenie 48/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019.

Hlasovanie č. 11
Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 (berie na vedomie)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0