Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 4: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Uznesenie 49/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 4/2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s účinnosťou od 20. júla 2020.

Hlasovanie č. 13
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0