Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 5: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

Uznesenie 50/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1.

záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2019:

príjmy..............................................................................................

výdavky...........................................................................................

prebytok bežného rozpočtu..............................................................

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2020.............

reálny prebytok bežného rozpočtu...................................................

        

    26 927 506,33 Eur                                        

    24 370 293,41 Eur

      2 557 213,22 Eur

       - 922 456,09 Eur

        1 634 757,13 Eur

 

 

 

 

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2019:

príjmy...............................................................................................

výdavky ...........................................................................................

schodok kapitálového rozpočtu.......................................................

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2020.............

reálny schodok kapitálového rozpočtu.............................................

 

           31 317,00 Eur

      3 012 893,42 Eur

    - 2 981 576,42 Eur

         - 8 181,73 Eur

  - 2 989 758,15 Eur

 

 

 

2.

schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2019 ................................

    - 424 363,20 Eur

 

 

 

3.

záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2019:

príjmové finančné operácie .............................................................

výdavkové finančné operácie ..........................................................

prebytok finančných operácií...........................................................

 

3 117 058,41 Eur

59  523,84 Eur

3 057 534,57 Eur

 

 

 

4.

schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2019 ................................

finančné operácie za rok 2019..........................................................

prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 .........................

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2020.............

poplatok za rozvoj a výrub drevín...................................................      

reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019................

- 424 363,20 Eur

3 057 534,57 Eur

2 633 171,37 Eur

 - 242 941,85 Eur

       - 687 695,97 Eur

1 702 533,55 Eur

 

 

 

5.

záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2019:

stav fondu k 1.1.2019 .....................................................................

tvorba fondu ...................................................................................

použitie fondu ................................................................................

stav fondu k 31.12.2019 ................................................................

 

      1 508 618,76 Eur

      1 090 877,78 Eur

      1 440 608,42 Eur

      1 158 888,12 Eur

 

 

 

6.

záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2019:

stav fondu k 1.1.2019 .....................................................................

tvorba fondu ...................................................................................

použitie fondu ................................................................................

stav fondu k 31.12.2019 ................................................................

 

 998 979,42 Eur

1 001 348,65 Eur

720 681,31 Eur

1 279 646,76 Eur

 

 

 

7.

záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti za rok 2019:

stav fondu k 1.1.2019 ......................................................................

tvorba fondu ....................................................................................

použitie fondu ..................................................................................

stav fondu k 31.12.2019 ..................................................................

 

 

1 389,41 Eur

         350 000,00 Eur

         210 500,92 Eur

         140 888,49 Eur

 

 

 

8.

záverečný účet fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti za rok 2019:

stav fondu k 1.1.2019 ......................................................................

tvorba fondu ....................................................................................

použitie fondu ..................................................................................

stav fondu k 31.12.2019 ..................................................................

 

 

         229 112,48 Eur

         743 122,35 Eur

           70 375,02 Eur

         901 859,81 Eur

9.

záverečný účet fondu na obnovu chodníkov mestskej časti za rok 2019:

stav fondu k 1.1.2019 ......................................................................

tvorba fondu ....................................................................................

použitie fondu ..................................................................................

stav fondu k 31.12.2019 ..................................................................

 

 

59 792,66 Eur

0,00 Eur

           59 792,66 Eur

                   0,00 Eur

 

10.

 

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 do rezervného fondu mestskej časti ................................................

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019                    do fondu rozvoja bývania mestskej časti .........................................

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019                  do fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti ..................................................................................................

 

 1 600 000,00 Eur

 

46 533,55 Eur

 

 

         56 000,00 Eur

 

 

 

11.

celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 14
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0