Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 6: Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave

Uznesenie 51/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

podľa ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 140 Občianskeho zákonníka predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 30/48 na dome so súp. č. 3989 postavenom na parcele č. 7615/1 a na pozemkoch parciel registra C KN č. 7614, záhrada o výmere 446 m2, C KN č. 7615/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 655 m2, C  KN č. 7615/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m2, C KN č. 7615/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a C KN  č. 7615/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, ul. Šancová 2 v Bratislave do podielového spoluvlastníctva:

1. Iris Taussing, Yehoshua Bin-Nun, Herzelia 52, Herzelyia, 46763 Izrael, v podiele 30/144

2. Eyal Quastler, 3100 Raccoon Valley Road, Granville, Ohio, 43023 USA, v podiele 30/144

3. Orly Froydental Quastler, Rashi st. 16, Tel Aviv, Izrael, v podiele 30/144

 

za kúpnu cenu 3 446 093,00 EUR s podmienkami:

             

-  kúpna cena bude zaplatená v celkovej výške do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,

-  kupujúci uhradí správny poplatok za katastrálne konanie,

-  kupujúci preberá v plnom rozsahu existujúce nájomné a užívacie vzťahy,

- najneskôr s úhradou kúpnej ceny sa vysporiada podiel mestskej časti na prípadných výnosoch  z nehnuteľnosti, 

- v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia    uznesenia miestneho zastupiteľstva, stratí toto uznesenie platnosť.

Hlasovanie č. 17
Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 15 Proti: 2 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0