Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 7: Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti

Uznesenie 52/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

a) poskytnutie zľavy/odpustenie 50 % nájomného za nebytové priestory v správe mestskej časti nájomcom, ktorí v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej  ľudskej choroby COVID-19 (i) nemohli užívať predmet nájmu na dohodnutý účel z dôvodu jeho uzavretia, alebo (ii) ich užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Zľava/odpustenie sa vzťahuje výlučne na nájomné, poplatky za plnenia spojené obvykle s nájmom (služby) je nájomca povinný zaplatiť v plnej výške. Ak poplatky za služby neboli dohodnuté osobitne, predpokladá sa, že ich výška predstavuje 5 % z dohodnutého nájomného;

b) odpustenie 50 % nájomného  nájomcom priestorov prenajatých za účelom prevádzky zubnej ambulancie za obdobie od 16.03.2020 do 30.06.2020;

c) upustenie od vymáhania sankcií za omeškanie pri omeškaní so zaplatením nájomného a poplatkov za služby s nájmom spojené za byty, nebytové priestory a pozemky,  za obdobie  od 01.03.2020 do 31.12.2020

 

za podmienky, že

  • nájomca spĺňajúci podmienky podľa písm. a) tohto uznesenia požiada do jedného mesiaca                od prijatia tohto uznesenia o uzavretie dohody o poskytnutí zľavy a následne bude súčinný  pri podaní žiadosti mestskej časti o dotáciu prostredníctvom elektronického formulára a to buď pripojením  svojho autorizovaného podpisu na formulár žiadosti, alebo uzavretím dohody o poskytnutí zľavy a o zrieknutí sa plnenia z dotácie v prospech mestskej časti v listinnej podobe;
  • nájomca spĺňajúci podmienky podľa písm. b) tohto uznesenia požiada o odpustenie nájomného a preukáže zatvorenie/obmedzenie prevádzky ambulancie v období od 16.03.2020 do 30.06.2020 potvrdením Bratislavského samosprávneho kraja o nahlásení zatvorenia/obmedzenia prevádzky ambulancie  alebo poklesom tržieb o viac ako 20% oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho kalendárneho roka.
Hlasovanie č. 18
Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1