Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 8: Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 53/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1. Prijatie úveru vo výške 1 500 000,00 EUR,

termínovaný úver vo výške 1 500 000,00 EUR poskytnutý zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s.  (ďalej len „SLSP banka“) maximálne za podmienok dojednaných v príslušnej indikatívnej ponuke a návrhu úverovej zmluvy (úroková sadzba, iné náklady), za účelom financovania a refinancovania kapitálových výdavkov obce súvisiacich s vybudovaním ZOŠ Dobšinského - zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova / Dobšinského.

S. Prijatie úveru vo výške 1 500 000,00 EUR,

kontokorentný úver vo výške 1 500 000,00 EUR poskytnutý zo strany Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „VÚB banka“) maximálne za podmienok dojednaných v príslušnej indikatívnej ponuke a návrhu úverovej zmluvy (úroková sadzba, iné náklady),  za účelom financovania bežných výdavkov obce;

B. konštatuje,

  • čerpanie kontokorentného úveru poskytnutého VÚB bankou je podmienené poklesom aktuálnej likvidity mestskej časti na všetkých bežných účtoch pod úroveň 1 000 000 EUR na konci kalendárneho mesiaca
  • mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude čerpať úver tak, aby v nasledujúci pracovný deň po zistení nedostatku likvidných prostriedkov dosiahla likviditu prevyšujúcu 1 000 000 EUR
  • čerpanie bude zaokrúhlené na celé 100 000 EUR nahor
  • prioritu splácania má zostatková istina načerpaného kontokorentného úveru poskytnutého zo strany VÚB banka a to za podmienky, že likvidita na konci kalendárneho mesiaca, dva po sebe idúce mesiace, prevyšuje 2 000 000 EUR
  • pre účely výpočtu aktuálnej likvidity sa aktuálnou likviditou rozumie zostatok na všetkých bežných a terminovaných účtoch (so splatnosťou nižšou ako 12 mesiacov) mestskej časti, znížený o prijatý úver, finančnú výpomoc Štátnou pokladnicou a navýšený o vytvorenú rezervu na splatenie tohto záväzku.

C. 

čerpanie kapitálového úveru bude rešpektovať priority Staromestského programu. O presnom čerpaní jednotlivých projektov sa dohodne dohodou poslancov.

Hlasovanie č. 21
Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0