Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 9: Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

Uznesenie 54/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020:

 

a) bežného rozpočtu:

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v EUR

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

7 185 000

-718 500

6 466 500

Podiel na dani z nehnuteľnosti

4 658 500

-116 462

4 542 038

Daň za psa

32 500

-650

31 850

Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

14 000

-3 500

10 500

Daň za vjazd do historickej časti mesta

230 000

-28 750

201 250

Daň za užívanie verejného priestranstva

1 170 000

-410 000

760 000

Podiel na poplatku za odpad

272 000

-5 440

266 560

Poplatok za rozvoj

300 000

-30 000

270 000

Príjmy z prenájmu pozemkov

460 000

-23 000

437 000

Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov

786 000

-78 600

707 400

Správne poplatky

250 000

-12 500

237 500

Pokuty

110 500

-5 525

104 975

Príjmy za obradné siene

25 000

-8 250

16 750

Prímy za detské jasle

215 000

-44 792

170 208

Príjmy za kultúrne centrá

125 000

-26 042

98 958

Príjmy školských zariadení

492 300

-102 562

389 738

Príjem za služby nájomcovia

100 000

-10 000

90 000

Ostatné príjmy

430 000

-43 000

387 000

Dotácia na SOBD

0

+101 496

101 496

Dar od J&T – dopady COVID 19

0

+80 000

80 000

Kompenzačný príspevok na ZOS

0

+350 000

350 000

Dotácia DPO

0

+3 000

3 000

Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou

1 296 800

-194 520

1 102 280

Rozpočet spolu

27 107 947

-1 327 597  

25 780 350

 

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v EUR

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

159 500

+ 54 790

214 290

1.3

Finančná a rozpočtová politika

175 094

+86 496

261 590

1.4

Administratíva

4 197 109

-54 000

4 143 109

1.5

Informačno-technologický systém

107 875

+25 000

132 875

1.6

Propagácia a marketing

40 000

-4 600

35 400

1.7

Interné služby

473 400

-55 400

418 000

1.8

Stratégia a projektové riadenie

81 110

+20 000

101 110

2.2

Požiarna ochrana

38 100

+18 000

56 100

3.1.

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

174 799

-29 000

145 799

3.3

Cestná doprava – ostatné výdavky

350 000

-5 000

345 000

4.1

Odpadové hospodárstvo

1 101 000

- 37 500

1 063 500

4.2

Verejná zeleň

785 523

-86 000

699 523

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

828 590

- 68 000

760 590

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

496 565

+12 350

508 915

6.2

Staromestská knižnica

477 415

-4 550

472 865

6.3

Ostatné výdavky kultúry

52 350

-52 350

0

7.1

Základné školy

6 428 199

+7 100

6 435 199

7.2

Materské školy

2 993 994

+11 000

3 004 994

8.1

Seniorcentrum

2 492 904

+360 000

2 852 904

 

Rozpočet spolu

27 063 172

+207 336

27 261 508

 

 

b) kapitálového rozpočtu:

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v EUR

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Príjmy z predaja kapitálových aktív

7 500

+ 14 000

21 500

Rozpočet spolu

 272 190

+ 14 000   

286 190 

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v EUR

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

0

+20 000

20 000

1.5

Informačno-technologický systém

62 180

+24 500

86 680

 

Rozpočet spolu

2 330 038

+44 500

2 374 538

 

c) finančných operácií:

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v EUR

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Termínovaný úver

0

+1 500 000

1 500 000

Prevod prostriedkov z FRB

1 172 900

+30 500

1 203 400

Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia – územný plán Mudroňova

 

0

 

+5 790

 

5 790

Rozpočet spolu

2 313 073

+1 536 290

3 849 363

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  V Ý D A V K Y  v EUR

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1

Úroky z úveru

0

+3 000

3 000

 

Rozpočet spolu

0

+3 000

    3 000

 

d) zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov:

 

F ON D   R O Z V O J A   B Ý V A N I A  v EUR

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

1 279 646,76

 

1 279 646,76

T v o r b a   f o n d u

 

 

 

z prebytku hospodárenia

0

+46 533,55

46 533,55

Príjem z odpredaja

0

+181 607,23

181 607,23

ZDROJE FONDU SPOLU

1 279 646,76

 

1 507 787,54

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov

117 500

0

117 500

Ostatné výdavky školstva MŠ

19 600

0

19 600

Ostatné výdavky školstva ZŠ

29 600

0

29 600

Výstavba ZOS na Dobšinského  ulici

1 001 200

0

1 001 200

Výdavky na Seniorcentrum – dochádzkový systém

5 000

0

5 000

Územný plán „Brnianska - Patrónka“

0

+20 000

20 000

SW rozvoj GIS

0

+500

500

Nákup HW – COVID19

0

+10 000

10 000

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 172 900

30 500

1 203 400

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

106 746,76

 

304 387,54

 

 

R E Z E R V N Ý   F O N D v EUR

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

1 158 888,12

 

1 158 888,12

T v o r b a    f o n d u

 

 

 

Refundácia nákladov z roku 2019

64 696,72

+96 307,70

161 003,42

Z prebytku hospodárenia

0

+1 600 000,00

1 600 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

1 223 584,84

1 696 307,70

2 919 891,54

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP

3 680

0

3680

Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto

19 000

0

19 000

Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka

24 000

- 24 000

0

Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie

8 000

+ 24 000

32 000

Spoluúčasť na projektoch

48 837

0

48 837

Rekonštrukcia detských ihrísk

5 600

0

5 600

Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova

1 240

0

1 240

Vybavenie kuchyne a práčovne ZOS na Dobšinského ul.

140 000

0

140 000

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby

400 000

0

400 000

POUŽITIE FONDU SPOLU

650 357

0

650 357

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

573 227,84

 

2 269 534,54

 

 

F O N D   N A   O B N O V U   Š K Ô L  v EUR

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

140 888,49

 

140 888,49

T v o r b a    f o n d u

 

 

 

Z prebytku hospodárenia

0

+56 000

56 000

ZDROJE FONDU SPOLU

140 888,49

 

196 888,49

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova

14 550

0

14 550

Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova-telocvičňa

10 000

0

10 000

Riešenie havarijných stavov ZŠ Grösslingova – strecha skladu v záhradnom domčeku

6 220

0

6 220

Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíkova 12 RÚVZ

8 000

0

8 000

Riešenie havarijných stavov MŠ Javorinská 9 RÚVZ

4 540

0

4 540

ZŠ Mudroňova PD – rekonštrukcia jedálne

5 100

0

5 100

POUŽITIE FONDU SPOLU

48 410

0

48 410

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

92 478,49

 

148 478,49

 

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

 

príjmy bežného rozpočtu                                            25 780 350 EUR

výdavky bežného rozpočtu                                       27 261 508 EUR

príjmy kapitálového rozpočtu                                         286 190  EUR

výdavky kapitálového rozpočtu                                   2 374 538 EUR

finančné operácie príjmové                                          3 849 363 EUR

finančné operácie výdavkové                                              3 000 EUR

 

výsledok hospodárenia celkom:                                   276 857 EUR

 

 

2. zmenu prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške 80 000,00 EUR výlučne určených  na prevenciu, zabránenie šíreniu a zmiernenie následkov ochorenia COVID – 19 v Bratislave, ktoré dostala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe darovacej zmluvy od spoločnosti J&T REAL ESTASTE, a. s., a ktorých prerozdelenie zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 24/2020 zo dňa 28.04.2020. Navrhnutá zmena prerozdelenia:

 

SENIORCENTRUM                         odmena opatrovateľkám                                     10 000,00 EUR 

TSSM                                                 dezinfekcia súvisiaca s pandémiou                     10 000,00 EUR 

PROJEKTY súvisiace s COVID-19  spoluúčasť na projektoch                                    20 000,00 EUR

Fond architekta Weinwurma             zmiernenie následkov COVID -19                      40 000,00 EUR

Hlasovanie č. 23
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0