Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 10: Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 55/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa na Dobšinského ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 7249/46 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc. č. 7249/1 vo výmere 947 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 9514, v zmysle geometrického plánu č. 47/2019, vyhotoveným dňa 07.04.2020, do vlastníctva spoločnosti DIPLOMAT INVEST, s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, za cenu 2 000,00 EUR s podmienkami:

-  kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,

-  v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí uznesenie platnosť;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je kvôli svojmu umiestneniu a malej výmere pre mestskú časť nevyužiteľný, pričom žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 7249/27, 7251/1, 7251/2 a stavby rodinného domu so súp. č. 3115 na pozemku parc. č. 7251/1 a predajom tejto časti pozemku by sa vyriešila údržba problematického rozstupu medzi susednými objektmi.  

Hlasovanie č. 25
Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0