Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 11: Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 56/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa na Baníckej 10 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku registra „E“, parc. č. 3842/2, zapísaného na liste vlastníctva č. 8925 ako orná pôda vo výmere 21 m2 do vlastníctva Ing. Júliusovi Krištofíkovi a Ing. Ivane Krivosudskej, obaja bytom Pražská 31, 811 04 Bratislava, za cenu 10 500,00 EUR  s podmienkami:

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,

- v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí uznesenie platnosť;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je kvôli svojmu umiestneniu pre mestskú časť neprístupný a žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 3760/1, 3760/5, 3760/7, stavby rodinného domu so súp. č. 103274 na pozemku parc. č. 3760/1 a stavby garáže so súp. č. 105163 na pozemku parc. č. 3760/7.

Hlasovanie č. 27
Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0