Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 13: Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661

Uznesenie 57/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

výpožičku nehnuteľností, a to objektu zariadenia opatrovateľskej služby - ul. Palárikova a Dobšinského v Bratislave, postaveného na pozemku parcela registra C-KN č. 7249/1 a pozemku parcela registra C-KN č. 7249/1 s výmerou 947 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie na dobu určitú 10 rokov na účel poskytovania sociálnych služieb, pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava.

Hlasovanie č. 29
Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0