Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 14: Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu

Uznesenie 58/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

informáciu o doterajšom priebehu a stave likvidácie neziskovej organizácie Maják nádeje n. o. v likvidácii;

B. schvaľuje

  1. zámer založiť neziskovú organizáciu
  2. zámer ďalšieho postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje, n.o., v likvidácii

C. žiada

starostku mestskej časti

predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh na založenie novej neziskovej organizácie spolu s návrhom majetkovej účasti mestskej časti v tejto neziskovej organizácii a návrhom členov jej orgánov.

Hlasovanie č. 12
Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0