Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 16: Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

Uznesenie 61/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. predloženie projektu z názvom: Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto. Projekt bude predložený  v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia výzva OPKZP-PO2-SC211-2020-62

 

2. poskytnutie spolufinancovania projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:

 

Výška spolufinancovania: 7 500 Eur (5% spolufinancovanie)

Rozpočet projektu: 150 000 Eur

 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 34
Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0