Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 17: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 62/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie,

že dňom 28.09.2020 zaniká výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Olivera Paradeisera spôsobom podľa § 18a ods. 8 písm. a) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“);

B. vyhlasuje

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. deň konania voľby hlavného kontrolóra a podľa § 7 ods. 4 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 29.09.2020 na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“);

C. ustanovuje

1. Podľa § 18a ods. 3 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. podrobnosti  o spôsobe  a vykonaní  voľby  miestneho kontrolóra nasledovne:

1.1 Deň voľby miestneho kontrolóra 29.09.2020 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 19.08.2020 (40 dní pred ňom konania volieb) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v Staromestských novinách a na webovom portáli Kariéra.sk.

1.2 Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. najneskôr 16.09.2020 do 17.00 h  do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,  Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s  označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 16.09.2020.

1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná Komisia mandátová miestneho zastupiteľstva, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie  náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

1.4 Uchádzač, ktorý splní všetky náležitosti prihlášky kandidáta ustanovené týmto   uznesením,  bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu miestneho kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude miestnym úradom zaslaná poštou, ako aj e-mailom pozvánka na voľbu miestneho kontrolóra.

1.5 Podľa §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná  druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti  s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal  najväčší počet  platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

 

2. Náležitosti prihlášky kandidáta v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.:

2.1 Písomná žiadosť na výkon  funkcie  miestneho kontrolóra

2.2 Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné  údaje (telefón,  e-mailová adresa)

2.3 Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

2.4 Štruktúrovaný profesijný  životopis

2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)   zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.6 Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

2.7 Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie miestneho kontrolóra

2.8 Informácia o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú  zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

2.9 Písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra:

3.1 Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

3.2 Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami   miestneho zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 3 minúty.

3.3 Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva;

D. určuje

1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra začína dňom 29.09.2020, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

2. Výkon funkcie miestneho kontrolóra je na plný pracovný úväzok;

E. ukladá

Komisii mandátovej

predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29.09.2020 po posúdení prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra zoznam kandidátov za účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra.

Hlasovanie č. 35
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0