Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 18: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.

Uznesenie 63/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s..

Hlasovanie č. 36
Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1