Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 20: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave

Uznesenie 65/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave.

Hlasovanie č. 38
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2