Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 21: Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4

Uznesenie 66/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4.

Hlasovanie č. 39
Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4 (berie na vedomie)
Schválené Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0